Revision history of "Vaststellingsovereenkomst Bij Ziekte"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 08:58, 4 June 2020Arbeidsconflicteditorsheep851 (talk | contribs). . (4,352 bytes) (+4,352). . (Created page with "<p>In beginsel geldt namelijk de regel dat een werkgever zijn werknemer niet mag ontslaan in de eerste 24 maanden (gelijk aan twee jaar) tijdens ziekte. De werkgever mag wel t...")