Informatie Rijkspersoneel Situatie Per 01012020

From Yogi Central
Jump to: navigation, search

Een bedrijfsarts is een erkend medisch specialist op het gebied van werk en gezondheid. De bedrijfsarts heeft een adviserende rol als het gaat om uw gezondheid, arbeidsverzuim en inzetbaarheid. Verzuimbegeleiding en re-integratie is de verantwoordelijkheid van u en uw werkgever. Uw werkgever is verplicht zich bij de ziekteverzuimbegeleiding en de re-integratie te laten bijstaan door een geregistreerde bedrijfsarts.

Wanneer bedrijfsarts inschakelen?De bedrijfsarts kan worden ingeschakeld als u door ziekte niet in staat bent arbeid te verrichten. Als er sprake is van dreigend langdurig verzuim of frequent verzuim kan de bedrijfsarts u op verzoek van uw leidinggevende uitnodigen op het spreekuur. Dat is belangrijk omdat alleen de bedrijfsarts kan en mag bepalen of u (tijdelijk) arbeidsongeschikt bent en welke beperkingen er zijn.De bedrijfsarts kan ook worden ingeschakeld als u of uw werkgever vragen heeft omtrent uw gezondheid en werk. U hoeft daarvoor niet te verzuimen. U kunt zelf ook om een consult (arbeidsomstandighedenspreekuur) bij de bedrijfsarts vragen als u vragen heeft omtrent uw gezondheid in relatie tot het werk. Uw werkgever mag dit niet weigeren. En u hoeft dit ook niet bij uw werkgever te melden.Wanneer naar bedrijfsarts?Vragen over inzetbaarheid en arbeidsverzuim bespreekt eerst met uw leidinggevende. Gedurende de gehele verzuimperiode kan de bedrijfsarts worden gevraagd een advies te geven over uw inzetbaarheid, verzuim en re-integratie. De bedrijfsarts wordt altijd ingezet rond de zesde week van het verzuim. Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moet de bedrijfsarts dan een probleemanalyse opstellen. Samen met uw manager maakt u vervolgens een Plan van Aanpak voor uw re-integratie.U kunt ook eerder worden opgeroepen voor het spreekuur. Bijvoorbeeld als u geen duidelijkheid kunt geven over de vermoedelijke duur van uw verzuim. Of als er sprake is van complexe medische problematiek, dan wel als het vermoeden bestaat dat er sprake is van verzuim als gevolg van psychische klachten. U wordt ook eerder opgeroepen als de ziekmelding samenhangt met een (mogelijk) arbeidsconflict.Gesprek met de bedrijfsartsHet gesprek met de bedrijfsarts verschilt niet zoveel van gesprekken met andere medische specialisten. De bedrijfsarts stelt in overleg met u een probleem vast en zoekt samen met u naar mogelijkheden om u te helpen om op een gezonde manier terug in het werk te komen. In arbeidsconflict ziek gesprek neemt de bedrijfsarts niet alleen medische zaken in overweging. De bedrijfsarts kijkt naar alle factoren die van belang zijn.De bedrijfsarts werkt volgens het professioneel statuut en de bestaande professionele richtlijnen. De bedrijfsarts is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en aan wetgeving op het gebied van privacy . Dat betekent o.a. dat de terugkoppeling die naar uw leidinggevende gaat, alleen bestaat uit informatie die voor uw leidinggevende relevant is. Uw bedrijfsarts deelt geen medisch inhoudelijke gegevens met derden.In overleg met uw manager kunt u ook zelf een gesprek in laten plannen bij de bedrijfsarts. Bespreek dan wel met uw leidinggevende wat het doel is van het consult.U bent het niet eens met de bedrijfsartsAls u twijfelt aan het advies van uw eigen bedrijfsarts kunt u een advies vragen bij een andere bedrijfsarts. Dit heet een second opinion. Voordat u een second opinion aanvraagt, is het verstandig om een nadere toelichting te vragen aan uw eigen bedrijfsarts. U kunt een second opinion aanvragen bij uw eigen bedrijfsarts.Een second opinion gaat over het advies van de bedrijfsarts over:- verzuimbegeleiding- een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO)- advies van de bedrijfsarts over gezondheidskundige arbeidsvraagstukkenAlleen u kunt een second opinion aanvragen. Uw leidinggevende kan dit niet doen. Een second opinion is overigens geen vervanger van het deskundigenoordeel van UWV.Als er sprake is van een geschil over:- (on)geschiktheid tot werken- passende arbeid- re-integratie inspanningen werkgever- re-integratie inspanningenn werknemer

dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. Ook uw manager kan een deskundigenoordeel aanvragen.