STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten

From Yogi Central
Jump to: navigation, search

De eerste STECR Werkwijzer is gepubliceerd in 2001. Tot dan toe was het breed geaccepteerd dat een werknemer die geconfronteerd werd met een conflict op het werk, zich ziek meldde. Het conflict werd niet zozeer aangepakt en in sommige gevallen verdween de werknemer wegens langdurige ziekte in de WAO.De aanpak is nu gericht om het conflict uit de ziektesfeer te houden en het conflict op te lossen.De Werkwijzer bevat een groot aantal aanbevelingen voor bedrijfsartsen, werkgevers, werknemers en arbeidsrechtjuristen. Inmiddels zijn er ook uitspraken van kantonrechters gepubliceerd waaruit blijkt dat het (zonder geldige reden) terzijde schuiven van de geadviseerde aanpak in de STECR Werkwijzer negatieve gevolgen kan hebben.UniformeringHet is dus zaak dat u als werkgever op de hoogte bent van de STECR Werkwijzer. Het doel van de Werkwijzer is het arbeidsverzuim te beperken, een snelle re-integratie te bevorderen en een uniformering van de werkwijze bij arbeidsconflicten met arbeidsverzuim.Hoor- en wederhoorDe Werkwijzer geeft de aanbeveling dat de bedrijfsarts, voordat hij tot zijn advies komt, zowel werkgever als werknemer om hun visie vraagt. Op die manier wordt rekening gehouden met de belangen van alle betrokkenen. U kunt in dat verband zelf op voorhand informatie aan de bedrijfsarts geven over de ontstane situatie en uw visie daarop.In de situatie dat de ziekmelding een direct gevolg is van een conflict, is het advies (aan bedrijfsarts) om te demedicaliseren, Dit betekent dat de werknemer niet te snel als ziek moet worden bestempeld, maar met de nuance dat de klachten die ontstaan na of door een arbeidsconflict wel degelijk als medische beperkingen te kwalificeren zijn.Loskoppelen medische beperkingen en vervolgadviezenVaak werd in de terugkoppeling van de bedrijfsarts gesteld dat werknemer geen medische beperkingen had, maar het werk pas kon hervatten als het conflict was opgelost. Dat werkte onduidelijkheid in de hand.Het advies aan de bedrijfsarts in de nieuwe STECR Werkwijzer is om duidelijk een datum aan te geven waarop de werknemer medisch hersteld wordt geacht. De bedrijfsarts dient tevens een advies te geven over de aanpak van het conflict. Vraag de bedrijfsarts ook expliciet om deze zaken.InterventieperiodeVaak adviseerde de bedrijfsarts een afkoelingsperiode van 2 weken. Dat werd bijna een standaard advies, en ook dat werknemer in die periode bijzonder verlof zou opnemen.In de nieuwe Werkwijzer gaat het nu anders. De afkoelingsperiode heet interventieperiode en is verbonden aan de volgende voorwaarden: de werkgever gaat akkoord met de interventieperiode.De periode duurt maximaal 2 weken. De interventie is een uitzondering en bedoeld voor situaties waarin heftige emoties vruchtbaar contact tussen werknemer en werkgever verhinderen. Bij de aanvang van de interventieperiode wordt een datum afgesproken waarop geen medische beperkingen meer aanwezig zijn. Binnen de interventieperiode vindt in ieder geval een eerste gesprek plaats tussen partijen, dan wel wordt er een afspraak voor dit gesprek gemaakt.situatieve arbeidsongeschiktheid is in de Werkwijzer veranderd dat mediation standaard moet worden geadviseerd bij een arbeidsconflict. arbeidsconflict ziek nieuwe uitgangspunt is een gesprek tussen werknemer en werkgever, met eventueel een derde erbij. Daarna is mediation een optie. Maar is een juridische uitspraak gewenst, dan is het advies om geen mediation in te schakelen.DuidelijkDe nieuwe STECR werkwijzer geeft duidelijke adviezen. Er is extra aandacht voor hoor- en wederhoor, beperkingen aan de interventieperiode en de inzet van mediation is geen standaard aanpak.Zowel werknemer en werkgever hebben een actieve rol en houding bij de re-integratie. Dat is geheel in de lijn van de Wet verbetering Poortwachter.Als werkgever kunt u de bedrijfsarts ook wijzen op deze Werkwijzer en gericht vragen stellen als de bedrijfsarts er van afwijkt. Als werkgever bent en blijft u echter verantwoordelijk voor dere-integratie van de werknemer.Nog vragen?Als lid van de Besturenraad kunt u met al uw onderwijsrechtelijke vragen dagelijks gratis terecht bij onze helpdesk.